Strážce zahrady

Průběh projektu ROP

Kapitoly

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ PROJEKTU, AKTIVITÁCH ŠKOLY A SOUVISEJÍCÍCH AKCÍCH

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Realizaci projektu jsme zahájili ve všech třídách naší MŠ na přelomu března a dubna 2010. V každé třídě začaly učitelky pracovat s dětmi na projektu "V souladu s přírodou - indiánská osada" po dokončení předchozího tematického celku. Z důvodu chladného deštivého počasí jsme v prvních dubnových týdnech většinu aktivit (pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, setkání s indiánem, jiným jazykem, kulturou, jinými zvyky, ...) přenesli do tříd.

V rámci projektu docházel do tříd nejstarších dětí rodilý mluvčí z Anglie, Steve, který formou her, povídání a různých činností (např. práce s obrázky) zprostředkoval dětem možnost setkat se s člověkem, který mluví jinou řečí. Děti si vyzkoušely, že dorozumívat se lze nejen řečí, ale i dalšími (mimoslovními) prostředky.

V každé třídě proběhlo také "setkání s indiánem", které bylo pro děti nevšedním zážitkem a hlavně vyjímečnou příležitostí setkat se s člověkem z jiného konce světa, který žije jiným způsobem života, odlišně se obléká, atd. Toto setkání nám umožnila skupina PŠITO OYATE (Korálkoví lidé). Součástí setkání bylo i postavení týpí přímo ve třídě a možnost prohlédnout a osahat si hračky indiánských dětí, hudební nástroje, kožešiny, vyšívané a zdobené doplňky, zbraně (luk a šípy, tomahavk) i čelenky, oděv a další typické indiánské ozdoby. Děti se dozvěděly, jak vypadá vybavení indiánské "domácnosti" a jak v týpí indiánské rodiny žijí. Nakonec si s chutí zatancovaly i indiánský tanec za doprovodu indiánských rytmů.

22.dubna jsme společně s rodiči, dětmi a dalšími přáteli naší školy (děti, které k nám chodily a už jsou z nich školáci) oslavili Den Země. Tento projektový den jsme pojali formou otevřených dílen (jednotlivých tříd), kam si mohl každý přijít vyrobit něco zajímavého a nápaditého, vztahujícího se k našemu dlouhodobému projektu. Kdo měl zájem, mohl si tak například vyrobit korále a zvířátka ze slaného těsta, obrázky vytvořené z přírodnin nebo malované na dlaždičky, korále ze slámy, papírových a dřevěných korálků a jiných drobností, ale i skřítky a housenky skládané z papírových proužků. Všichni odcházeli z této akce spokojení a s plnou náručí výrobků. 

 Na začátku května (4.5.) se naše nejstarší děti (ze Sluníčkové a Kvítečkové třídy) vypravily na indiánskou stezku s ekologickým zaměřením, pořádanou učiteli a žáky 28. ZŠ. Formou vycházky se vydaly vstříc dobrodružství, které pro ně znamenalo ověření si svých znalostí a dovedností, ale i získání nových zajímavých poznatků a zážitků. Děti skládaly obrázky indiánů, pozorovaly přírodu a určovaly, co do ní nepatří, pozorovaly okolí dalekohledem, určovaly rostliny a poznávaly stromy, ale také různé zvuky a vyzkoušely si i hmatové dovednosti. Kromě toho zapojily i své svaly při házení polenem a musely zkoordinovat tělo a využít svoji schopnost soustředění se při střelbě z luku do terče. Za splnění všech těchto zajímavých úkolů dostávaly pera do své čelenky. Do školky se vracely už jako ostřílení indiáni s nádhernými čelenkami. Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravě této stezky podíleli. 

Dalším projektovým dnem letošního jara byl Den rodin, jehož oslava u nás připadla na 13. květen 2010. V rámci různých aktivit během celého tohoto květnového týdne jsme se zapojili i my (zaměstnanci, rodiče a děti i veřejnost) prostřednictvím Centra pro rodinu "DOMUS"  do aktivního prožití dne, který byl zaměřený na společné trávení volného času rodičů a jejich dětí. Na naší školní zahradě byly připraveny rozmanité zábavné i poznávací činnosti, kterých se děti (v pohádkových převlecích) se svými rodiči účastnily. Všichni si mohli zahrát různé deskové hry, vyzkoušet automatickou kresbu, házet na cíl, stavět z kostek, použít svoji schopnost správného úsudku, ale i prakticky poznat základy první pomoci. I přes velmi deštivý květen nám tentokrát počasí docela přálo a toto odpoledne se stalo příjemně a zajímavě stráveným časem pro všechny zúčastněné.

20. květen byl, po dlouhé době, jedním z nedeštivých a ne až tak studených dnů (jako byly ty předešlé) a to bylo moc dobře. Na tento den jsme měli připravený a zorganizovaný tematicky zaměřený výlet do westernového městečka v  Dnešicích u Přeštic. Sem tam se ještě objevovaly vrstvy bláta a mokrá tráva, ale po ranním oparu na nás zaměřilo svoje teplé paprsky už i mezi mraky se prodírající sluníčko. Dětem se v prostředí přitažlivém svou jedinečností, kouzlem neznámého i volného přírodního prostoru vybízejícího k hrám moc líbilo a dopoledne si doslova užily. Ať už při sledování indiánských tanců, poslouchání o indiánské historii a tradicích, výrobě náhrdelníků, možnosti posedět v týpí s indiánem, hrách s lukem a šípy, želvami na provázku, kroužky i pery, nebo při sledování jezdeckého umění indiánů při lovu a také vzájemné důvěry mezi jezdcem a koněm.

Děti měly i dostatek prostoru, aby si městečko prošly, prohlédly a pohrály si v něm. Bylo hodně toho nového, zajímavého a podnětného. Proto jsme se ani nedivili, když cestou zpět v autobuse menší děti usínaly. Byl to příjemně strávený den a to i proto, že se ho zúčastnili i žáci prvních tříd 28. ZŠ, mezi nimiž je mnoho dětí, které navštěvovaly naši MŠ.

Vyvrcholením jarních projektových dnů a vlastně celé jarní části našeho dlouhodobého projektu bylo 10. červnové odpoledne na naší školní zahradě. Program tohoto odpoledne se nesl v duchu indiánských tradic, zvyků, způsobu života indiánů a jejich neodmyslitelného sepětí s přírodou.

 

Skupina "indiánů" v čele s panem Kohoutem nám připravila neopakovatelný zážitek prostřednictvím různých her, setkání a také tanců, do nichž se postupně zapojovali i všichni přítomní (např. tzv. kruhový tanec byl symbolem přátelství a souznění). Vše probíhalo za doslova tropického počasí, a tak souběžně s oficiálním programem se měly možnost děti osvěžit v bazénku s vodou i u vodního prvku v zadní části zahrady a bohatě toho využívaly. Kdo chtěl, mohl také pobýt v pravém indiánském týpí anebo si, v závěru celého programu, opéct na ohni špekáčky. I přes již zmiňované tropické teploty se akce zúčastnilo mnoho dětí, ale i rodičů a dalších příznivců naší školy.

O zdařilosti této akce vypovídá nejen bohatá účast, ale i spokojenost všech a příznivé hodnocení ze strany rodičů i dětí.

Kromě těchto hlavních akcí bychom neměli zapomenout ani na, již tradiční a každým rokem se opakující, oslavu Dne dětí ve spolupráci se Sokolem Letná a s ní související otevření dopravního hřiště pro veřejnost za účasti Městské policie Plzeň, přírodovědné pořady pro děti v přírodě a realizované v Záchranné stanici živočichů a ptactva na Doubravce s panem Makoněm, výlet do ZOO s výukovým programem, dětské sportovní dopoledne organizované 28. ZŠ a také rozlučkové odpoledne s budoucími školáky a jejich slavnostní pasování (letos v režii skupiny Octavius).

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail