Strážce zahrady

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1.Úplný oficiální název povinného subjektu.6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- předškolní vzdělávání dětí
- zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna
- zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
- zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů

Doplňková činnost
- zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 4

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.Kontaktní spojení Kontakty
5.PlatbyŠkolné - v aktuálním školním roce
Stravné - v aktuálním školním roce
6.Identifikační číslo školy (IČ)709 41 033
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ 709 41 033
škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu
ŠVP PV „ZEMĚ, OHEŇ, VODA, VZDUCH A MY“
k nahlédnutí v budově školy
Zřizovací listina
9.Žádosti o informace Místo a způsoby podání
10.Příjem podání a podnětůKontakty
10aOpravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
10bFormulářeLze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
10cPopisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku)
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

11.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutíZákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

12.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
14.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o nakládání s osobními údaji

Výroční zpráva

informace - GDPR

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail